Skip to main content

Cílem metodiky KukátkoProEdu je pomoci managementu vzdělávacích institucí a samotným pedagogům realizovat třídní projekt postavený na komplexně zpracovaných podkladech projektové výuky. Metodický materiál se věnuje nejen rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávání, ale také průřezovým tématům a rozvíjení předmětové provázanosti.

Charakter projektové výuky KukátkoProEdu vede žáky k rozvoji dovedností v oblasti týmové spolupráce, kritického myšlení a sebehodnocení. Má také pozitivní vliv na identifikaci silných stránek žáků v kolektivu a rozvoj kompetencí v oblasti průřezových témat, především v rámci osobnostní a sociální výchovy.

Přínos pro ředitele:

 • Prezentace školy a výstupů vzdělávacího projektu (video, fotky, web, FB, školní noviny).
 • Poutavý vzdělávací projekt pro učitele i žáky.
 • Naplňování mezipředmětových vztahů, které integrují klíčové kompetence a konkrétní průřezová témata v praxi (osobnostní a sociální výchova).
 • Podpora primární prevence rizikového chování ve třídním kolektivu – projekt je zaměřen na praktické komunikační a sociální dovednosti žáků.

Přínos pro učitele:

 • Kompletní metodika – pracovní listy, praktický návod na tvorbu kulis a kostýmů, hudební podklady, scénář.
 • Zpestření edukačního procesu a rozvoj tvůrčí spolupráce žáků.
 • Primární prevence rizikového chování ve třídním kolektivu.
 • Třídní prezentace výstupů projektu (video, fotky) pro žáky, učitele a rodiče.

Přínos pro žáky:

 • Hravá a zábavná forma výuky, která navíc vyústí v divadelní vystoupení pro ostatní žáky školy, učitele i rodiče.
 • Praktické návody, jak se domluvit na spolupráci, jak zorganizovat prostorové podmínky, jak rozdělit role v kolektivu podle předností jednotlivců apod.
 • Rozvoj umělecko-technických dovedností, tvorba kulis a kostýmů, zkoušení textu a písní, dramatizace příběhu, prezentace pro druhé apod.
 • Vystoupení pro učitele, žáky a rodiče, prezentace (video, foto) na památku.

Délka a organizace projektu:

 • Časový plán je rozvržen na 2 týdny, tedy 35 vyučovacích hodin. Vedení školy nebo pedagog mohou upravit trvání projektu dle aktuálních potřeb.
 • Projekt počítá se 3–4 vyučovacími hodinami denně.
 • Dle potřeby učitel začleňuje výuku do těchto předmětů: Český jazyk, Člověk a jeho svět, Hudební a výtvarná výchova, Pracovní činnosti.

Prostorové a materiální podmínky:

 • Běžná třída, možno ateliér, tělocvična.
 • Výtvarné a kreativní pomůcky podrobně rozepsané ve scénografické části.
 • Audio-vizuální technika: CD přehrávač, eventuálně notebook nebo PC, fotoaparát, kamera (možno nahrávat video přes telefon Full HD), reprobedny (k PC) nebo CD-MP3 přehrávač.
Close Menu

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Nejnovější příspěvky